กำหนดการถ่ายทอด

พิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพายัพครั้ง 40 
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Live Broadcast Programme

40th Payap University Gradudate Ceremony
on 11 November 2017
at Saitantham Arena, Payap University, Chiang Mai, THAILAND.